Programa 2024

Programa 2024

DARBO PARTIJOS
RINKIMŲ Į EUROPOS PARLAMENTĄ 2024 – 2029 m. PROGRAMA


 


 


Mieli Lietuvos piliečiai, Darbo partija palaiko ir brangina tradicines, tėvų ir protėvių išpuoselėtas vertybes, tad rinkimuose į Europos parlamentą, balsuodami už Darbo partijos kandidatus, išreikšite savo norą išsaugoti pamatines žmogaus, individo, šeimos vertybes, tradicijas.


 


 


• Darbo partija siekdama kuo didesnio efektyvumo ir produktyvumo, į kiekvieną naująetapą žengia remdamasi įgytomis patirtimis, priimdama visus nūdienos iššūkius.  


• Kiekvienas naujas Darbo partijos laimėjimas užtikrina darbų tęstinumą. Šie rinkimai nėra išimtis. Mes pasiruošę tęsti savo pradėtus darbus siekdami, kad visiems Lietuvoje būtų gera gyventi.  


• Darbo partija atstovauja visų Lietuvos gyventojų interesus, nepriklausomai nuo tautybės, partiškumo, tikėjimo ir socialinės padėties. Todėl gynėme ir ginsime visų Lietuvos piliečių interesus, teises ir idėjas!  


• Lietuvos ir visi Europos Sąjungos gyventojai turi jaustis pilnaverčiais šios Sąjungos nariais ir turėti orias pajamas, užtikrinančias svarbiausius žmogaus poreikius! 


Tęsiant savo pradėtus darbus Europos Parlamente, priėmėme sprendimus ir ateityje:


 


• Užtikrinti orias gyvenimo sąlygas atitinkantį minimalų atlyginimą ir pensijas.  


• Užtikrinti socialinių garantijų gavimo mechanizmą, kad jas gautų kiekvienas, kuris neturi galimybės pilnai ar dalinai pasirūpinti savimi. 


• Užtikrinti vienodas sąlygas žemdirbiams bendroje ES rinkoje.  


 


• Užtikrinti vienodas sąlygas verslui vystant šalies ekonomiką.  


• Bendrai su Europa vystyti mokslais pagrįstą gyvavimą visose srityse. 


• Užtikrinti žmogaus teises ir vertybinę, taikią, Lietuvos interesus ginančią užsienio politiką.  


Esame už tai, kad socialines garantijas teikiantis verslas Europos Sąjungoje (toliau ES)vieningoje rinkoje būtų ginamas nuo šalių, kuriose tokių garantijų nėra, nes tai tiesiogiai susiję su visų ES gyventojų gerove.


 


Mes už vieningą, taikią, ekologišką, sveiką Europą!


 


Ginant mūsų siekius, mes, Darbo partija, vykdysime duotus savo pažadus!


 


KLESTINTI EUROPOS SĄJUNGA – SAUGI LIETUVAPer pastarąjį laikotarpį ES susidūrė su rimtais iššūkiais, kurie privertė ieškoti bendrų sprendimų, turėsiančių įtakos tolimesniems ES politiniams prioritetams beveik visose srityse:vertybės, pragyvenimo lygis, ekonomikos nuosmukis, didelė infliacija, emigracija, netvaridemografija, teisingumo užtikrinimas, bendroji žemės ūkio ir bendroji energetikos politika, interneto ir duomenų apsauga, taikos ir saugumo garantavimas, kova su klimato kaita, aplinkos apsauga ir t.t. Globalizacijos procesai ir pasaulinė ekonominė krizė, neramumai ir kariniai veiksmai Europos teritorijoje lėmė, kad sprendimai, priimami ES lygiu, ES piliečių kasdieniam gyvenimui turi kaip niekada didelę įtaką ir pranašumą prieš pavienių šalių narių pastangas. Tokie nauji procesai, kaip migracija, karai, kelia papildomą sumaištį ir rimtą grėsmę tvariam gyvenimui ir bendram ES išlikimui. Darbo partija pasisako už solidarius sprendimus bei užtikrina savo siekį būti stipriu proeuropietišku balsu vertybiniais klausimais politinėje arenoje.


 


Daugelyje valstybių narių stiprėjant euroskeptiškoms nuotaikoms, Europą palaikančios Lietuvos pilietinės visuomenės aktyvus dalyvavimas šiandien yra gyvybiškai svarbus.


 


ES – tai unikalus, per 450 milijonų ES piliečių, jų nacionalinių vyriausybių, jų išrinktų bei juos atstovaujančių Europos parlamento narių ir Europos parlamento paskirtų Europos Komisijos narių bendras projektas. ES lygio sprendimai, gimstantys Briuselyje, pirmiausia yra vienbalsiai susitarimai tarp šalių narių nacionalinių vyriausybių, atvykstančių tartis į Europos Tarybą. Todėl ES galiausiai yra tai, ką valstybės narės pačios sukuria savo valia. 


 


Darbo partija kviečia Lietuvos piliečius šiemet būti labai aktyviais renkant Lietuvos kandidatus į Europos Parlamentą. Nauja politinė ES dauguma ateinančius penkerius metus formuos Europos politikos kryptį bei teisėkūrą pačiose įvairiausiose mūsų gyvenimo srityse - nuo bendrosios rinkos, socialinio teisingumo iki piliečių laisvių, demokratijos užtikrinimo ir saugumo. Jų priimti sprendimai turės tiesioginį poveikį kiekvienam ES piliečiui, kiekvienam iš mūsų, kiekvienai valstybei narei – tad, žinoma, ir Lietuvai.


 


Darbo partija kviečia prisiminti, kad Europos integracija turi didžiulę įtaką kasdieniam visų šalių narių, taip pat ir Lietuvos piliečių, gyvenimui, veiklai ir net mąstysenai. Politinė bei ekonominė Lietuvos integracija į ES teigiamai prisidėjo prie mūsų šalies piliečių gyvenimo: pritraukė kapitalo investicijų ir palankesnių prekybos partnerių, atvėrė ES valstybių sienas, suteikė galimybių vykti studijuoti, dirbti ir keliauti, naudotis ES kultūrine įvairove, mokytis naujų kalbų, padarė teigiamą įtaką šalies ekonominiam, energetiniam, socialiniam saugumui bei suverenumo užtikrinimui.


 


Tačiau kartais matome, kad kai kurių politikų vykdoma politika daro žalą mūsų visųnusistovėjusiai vertybinei politikai, todėl šiuose rinkimuose ypač reikia būti budriems,siekiant, kad į Europos Parlamentą pakliūtų kuo mažiau tokio mąstymo žmonių.Darbo partija siekė ir sieks, kad mūsų šalies visuomenės požiūris į ES išliktų teigiamas ir kad kiekvienas Lietuvos pilietis ne tik suvoktų, bet ir kasdien jaustų narystės ES naudą.


 


Darbo partijos kandidatai – įvairių sričių ir profesijų atstovai, turintys reikiamos patirties, ir žinių, reikalingų produktyviam darbui Europos Parlamente.


 


Kviečiame balsuoti už Darbo partijos kandidatus Europos Parlamento rinkimuose, ir suteikti galimybę jiems pateisinti Jūsų lūkesčius. Mes vertiname kiekvieno mūsų šalies piliečio nuomonę, argumentus ir pasiūlymus, kuriais taip pat remiasi mūsų formuojama politika, skirta LietuvosirES piliečių gerovei kurti.


 


ATSAKYDAMI UŽ SAVO PAŽADUS, IR TĘSIANT SAVO PRADĖTUS DARBUS, SIEKSIME PAŽANGOS ŠIOSE SRITYSE:


DARBOTVARKĖ 2030. TVARUS VYSTYMASIS


Suprasdami, kad norint savo vaikams ir ateities kartoms šią planetą palikti išpuoselėtą, ekologiškai švarią, būtina integruotai spręsti tiek ekonominius, tiek užsienio, tiek ir aplinkosaugos klausimus.


 


Tam nebepakanka atskirų regionų ar pavienių šalių pastangų – reikalingi universalūs sprendimai vykdant tiek vidaus, tiek išorės politiką. Darbo partija, prisidėdama prie šių pastangų, įsipareigoja savo politinėje veikloje vadovautis tokiais principais:


 


• užtikrinti orias pajamas ir ugdančią socialinę politiką;

• užtikrinti visiems prieinamą ir kokybišką sveikatos apsaugą;

• teikti prioritetą švietimui ir išsilavinimui;
 • kovoti už žmogaus teisių apsaugą;

• užtikrinti kiekvieno žmogaus teisę į švarų vandenį, orą, prieinamą ir švarią energiją;

• užtikrinti orų darbą ir tvarią ekonominę plėtrą;

• skatinti investicijas į inovacijas, švarią pramonę ir tvarią infrastruktūrą;

• plėtoti tvarius miestus ir atsakingas bendruomenes;

• užtikrinti atsakingą gamybą ir vartojimą;

• siekti atsakingo vandenynų, vidaus vandenų ir jų resursų naudojimo;

• kovoti su klimato kaita, tausoti gamtą ir jos resursus, apsaugoti planetos biologinę įvairovę;