Darbo partijos savivaldos rinkimų programa ir kandidatų į merus sąrašas

DARBO PARTIJA – MUMS SVARBU – MES ČIA GYVENAME!

Stiprios bendruomenės yra stipri Lietuva. Ne tik sostinė. Ne tik didieji miestai. O visa Lietuva iki mažiausio miestelio iki atokiausio vienkiemio. Stipri bendruomenė – tai stipri savivalda. O stipri savivalda, tai draugiška ir palanki žmonėms aplinka, greitai ir paprastai prieinamos svarbiausios kasdienės paslaugos, tvarūs ir savalaikiai sprendimai kokybiškam gyvenimui ir ilgalaikėms perspektyvoms užtikrinti.

Kiekvienas Darbo partijos kandidatas į merus ir į savivaldybės tarybą prisiima įsipareigojimą būti savo savivaldybės vedliu. Mūsų vizija yra ne apie atskirus miestus ar rajonus, mes tikime, kad visi Lietuvos regionai gali būti patrauklūs kurtis šeimoms, plėtotis verslams, o kiekvienam gyventojui užtikrinta sveika ir saugi aplinka gyventi. Mes dirbsime taip, kad išnyktų išorinė ir vidinė emigracija, o jauni žmonės ir šeimos kurtųsi ten, kur nori jie, nes visoje Lietuvoje plėtosime paslaugas tolygiai ir užtikrinsime gyvenimo kokybę. Mes naikinsime visas biurokratines kliūtis tam, kad gyventojai greitai gautų reikalingas paslaugas, kurtųsi nauji vietiniai verslai, o kiekviena savivaldybė būtų savaip patraukli vieta užsienio investicijoms. Gavę Jūsų pasitikėjimą Europos Sąjungos lėšas naudosime ilgalaikei gerovei kurti, o savivaldybės biudžeto lėšas – ūkiškai, atsiskaitydami už kiekvieną išleistą centą.  

Reguliarūs susitikimai su gyventojais, kasmėnesinė darbų ataskaita ir bendruomenės galimybės formuoti savo uždavinius tiesiogiai mero institucijai yra mūsų programos pamatas ir pagrindinis įsipareigojimas. Priimant svarbiausius sprendimus atsiklausime žmonių nuomonės, pagrindiniais savivaldybės klausimais rengsime gyventojų apklausas/referendumus.

Darbo partijos skyriai šiems savivaldos rinkimams parengė išskirtinai stiprias vietos rinkimų programas. O šioje nacionalinėje programoje pateikiame svarbiausius bendruosius įsipareigojimus Darbo partijos rinkėjams:

1.    Sieksime atsigręžti ir įsiklausyti į vietos bendruomenes, be kurių neįmanoma stipri savivalda – draugiška ir palanki žmonėms aplinka visoje Lietuvoje. Skirsime didesnį finansavimą bendruomenėms, kad jos taptų savarankiškesnės, efektyvesnės, galinčios spręsti vietos gyventojų problemas kartu su seniūnijų komandomis. Daugiau sprendimų priėmimo laisvės suteiksime seniūnams, kurie betarpiškai bendrauja su gyventojais ir tiesiogiai susiduria su jiems aktualiais klausimais. Stiprinsime ne centrinę valdžią, o tikruosius sprendimų priėmėjus – savivaldos gyventojus ir jų bendruomenes. Būtent vietos valdžia taps instrumentu lūkesčiams įgyvendinti ir dialogui užtikrinti, o savivaldos administracija – pagalbininku sprendžiant kylančius iššūkius.

2.    Kiekvienas Darbo partijos kandidatas į merus ir į savivaldybės tarybą prisiima įsipareigojimą kartu su vietos bendruomene kurti saugią ir patogią aplinką Jums. Sieksime, kad savivaldybės būtų patrauklios kurtis šeimoms, klestėti verslams ir kiekvienam jos gyventojui suteiktų garantijas gyventi  sveikai ir saugiai. Tam būtinas svarbiausių paslaugų prieinamumas, ne biurokratiškas, o lankstus požiūris į efektyvų sprendimų priėmimą. Kartu sieksime, kad regionai būtų patrauklūs vietos ir užsienio investicijoms pritraukti, Europos Sąjungos pinigai naudojami ilgalaikei gerovei kurti, o savivaldybių biudžetai – atsakingai ir ūkiškai leidžiami svarbiausiems darbams įgyvendinti.

3.    Sieksime, kad savivaldybei perduota valstybinė žemė būtų efektyviai išnaudojama gyventojų gerovei kurti, savivaldybės ekonominiam augimui užtikrinti ir investicijų pritraukimui. Savivaldai perdavus žemės formavimo klausimus, užtikrinsime, kad gyventojai ir verslas sprendimus gautų kuo greičiau. Taip pat sieksime, kad savivaldybės teritorija būtų vystoma tvariai.

4.    Tobulinsime biudžetinių įstaigų ir viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra savivaldybė, valdymą. Prioritetas bus teikiamas paslaugų prieinamumui ir kokybei gerinti. Atsisakysime perteklinių funkcijų, bet tuo pačiu sieksime, jog tose įstaigose dirbantys asmenys gautų orų atlyginimą ir galėtų kelti kvalifikaciją. Sieksime, kad dalyvaujamasis biudžetas taptų reikšminga savivaldybės biudžeto formavimo dalimi.

5.    Švietimas – mūsų ateities pagrindas, todėl skirsime jam didžiulį dėmesį. Saugosime ir mokyklų tinklą, leidžiantį užtikrinti kokybišką švietimą, ir suteiksime galimybes visiems jauniems žmonėms tapti naujos Lietuvos dalimi. Darbo partija savivaldybėse suburs stiprias švietimo bendruomenes, kurių tikslas būtų visapusiškas moksleivių ugdymas, solidūs jų rezultatai ir savo darbu besididžiuojantys, oriai uždirbantys pedagogai. Sieksime, kad popamokinis ugdymas būtų prieinamas tiek miestų, tiek kaimiškų teritorijų gyventojams. Tam numatysime papildomas lėšas neformalaus ugdymo krepšeliui finansuoti bei organizuosime pavėžėjimo paslaugas, kad moksleiviai iš atokesnių vietovių galėtų lankyti popamokinius užsiėmimus.

6.    Skirsime lėšų individualioms moksleivių konsultacijoms su mokytojais mokykloje, už tai atlygindami papildomai. Koordinuosime savivaldybės teritorijoje esančių mokyklų bendradarbiavimą, kad ten dirbantys mokytojai galėtų patogiai dirbti keliose mokyklose ir turėtų pilną darbo krūvį. Esant poreikiui, organizuosime mokytojų pavėžėjimą arba numatysime realias kompensacijas už keliones. Gerinsime švietimo įstaigose teikiamo maisto kokybę, į maisto tiekėjų pasirinkimą įtrauksime bendruomenių atstovus. Stiprinsime vaikų dienos centrų veiklą. Užtikrinsime ikimokyklinio ugdymo prieinamumą. Kiekvienam vaikui nuo 1,5 metų bus sudarytos sąlygos ikimokykliniam ugdymui, esant poreikiui, sudarysime sąlygas ir jaunesnių vaikų priėmimui į lopšelius. Sukursime pirmoko krepšelių programą mokymosi priemonėms įsigyti.

7.    Sveikatos paslaugų prieinamumas ir teisės į gydymą užtikrinimas yra vienas iš Darbo partijos prioritetų. Užtikrinsime, kad kiekvienas savivaldybės gyventojas pas šeimos gydytoją galėtų patekti ne vėliau - nei per dvi darbo dienas. Esant poreikiui, numatysime papildomą finansavimą gydytojų pritraukimui ir studentų stipendijoms, kurie po studijų liktų dirbti savivaldybėje. Sukursime veiksmų planus, kurie leistų savivaldybės gyventojams su pirminės sveikatos priežiūros gydytojo siuntimu per kuo trumpesnį laiką patekti pas reikiamus gydytojus specialistus. Skatinsime savivaldybėje veikiančias įmones užtikrinti papildomą sveikatos draudimą savo darbuotojams. Parengsime planą, kaip plėsti profilaktinių programų prieinamumą gyventojams. Tobulinsime senjorų sveikatos priežiūrą, sudarydami galimybę kuo daugiau paslaugų gauti neišeinant iš namų. Pasieksime susitarimus su vaistinėmis, kad senjorams vaistai į namus galėtų būti pristatomi nemokamai. Kūdikių besilaukiančioms mamoms skirsime vienkartinę išmoką sveikatos apžiūrai. Diskutuosime su bendruomenėmis dėl poreikio kiekvienų mokslo metų pradžioje vaikų sveikatos patikrinimus organizuoti mokykloje.

8.    Jaunų žmonių įtraukimas į savivaldos gyvenimą, kuria stipresnes bendruomenes. Siekdami sudaryti palankias sąlygas jaunuoliams ir jaunoms šeimoms kurtis rajonuose, pirmiausia tarsimės su jais dėl poreikių, sieksime, kad jų idėjos būtų įgyvendintos savivaldybėje. Bendradarbiaudami su jaunimo organizacijomis ir jaunimo atstovais parengsime savivaldybėje esančios infrastruktūros modernizavimo ir atvėrimo jaunimo poreikiams planą. Prisidėsime savivaldybės lėšomis prie jaunų šeimų, kurios gavo valstybės subsidiją pirmajam būstui įsigyti, įsikūrimo išlaidų kompensavimo. Skatinsime jaunų žmonių smulkiuosius verslus. Tam numatysime galimybes lengvatinėmis sąlygomis išnuomoti savivaldybės valdomas patalpas, taip pat tokiems verslams taikysime žemės mokesčio lengvatas. Savivaldybės lėšomis prisidėsime prie jaunimo užimtumo vasaros atostogų metu.

9.    Senjorai ir gyvenimo negandos ženklu pažymėti žmonės, kuriems reikia pagalbos - visi jie rūpi Darbo partijos komandai. Mums svarbu, kad kiekvienas, kuriam socialinė pagalba reikalinga, ją galėtų gauti. Todėl kartu su savivaldybėje dirbančiais socialiniais darbuotojais parengsime svarbiausių problemų žemėlapį, įsivertinsime ateityje galinčius kilti iššūkius bei parengsime ilgalaikę savivaldybės socialinių paslaugų strategiją. Orientuosimės ne tik į esamų problemų sprendimą, bet ir į prevencinį darbą. Įtrauksime bendruomenes teikiant socialines paslaugas, padėsime joms gauti akreditacijas reikiamoms paslaugoms teikti. Prioritetas bus vaikų, gyvenančių socialinės rizikos šeimose, gerovė. Todėl didinsime vaikų dienos centrų prieinamumą, skirsime paramą užimtumui vasaros atostogų metu. Stiprinsime savanorių įtraukimą į socialinių paslaugų teikimo organizavimą. Didinsime savivaldybės ir socialinio būsto fondą. Sieksime pasinaudoti tiek prieinama Europos Sąjungos fondų parama, tiek vertinsime galimybes pritraukti ir privačias lėšas, ypač plečiant savivaldybės būsto fondą. Plėsime socialines paslaugas senjorams, ypatingą dėmesį skirsime dienos socialinės globos centrams.

10.    Sieksime, kad verslui steigtis būtų patogu ir paprasta, o jo teikiama nauda iškart pasiektų bendruomenę ir virstų pranašumais, gerinančiais gyventojų kasdienybę. Verslas turi būti tvarus, socialus ir orientuotas į žmogų. Toks atsakingas verslas turi būti skatinamas ir globojamas. Sieksime, kad verslo plėtra užtikrintų naujų darbo vietų atsiradimą, todėl stiprinsime infrastruktūros plėtrą. Tinkamos infrastruktūros sukūrimas leidžia pritraukti investicijas į savivaldybes bei užtikrinti aukštą gyvenimo kokybę. Padėsime naujiems verslams įsisteigti, pagal pasitvirtintą metodiką atleisime arba sumažinsime žemės ir nekilnojamojo turto mokestį.

11.    Pereisime prie nemokamo savivaldybės viešojo transporto modelio. Užtikrinsime patogų gyventojų susisiekimą su savivaldybės centru, kad būtų patogu pasiekti viešųjų ir privačių paslaugų tiekėjus. Taip pat užtikrinsime gyventojams galimybę patogiai nuvykti į pagrindinius šalies miestus. Bendradarbiausime su Lietuvos geležinkeliais ir tarpmiestinio susisiekimo tiekėjais, jog suderintume transporto tvarkaraščius. Įvertinsime patogaus viešojo transporto į artimiausius tarptautinius oro uostus poreikį.

12.    Išnaudosime galimybes investuoti į atsinaujinančios energetikos projektus, kad savivaldybės įstaigos ir savivaldybės įmonės turėtų galimybes sumažinti paslaugų sąskaitas. Atsižvelgiant į prognozuojamą elektros energijos poreikio didėjimą bei būtinybę generaciją užtikrinti nenaudojant iškastinio kuro, ant visuomeninės paskirties miestų statinių stogų privalomai bus įrengiami saulės moduliai. Išnaudosime ES finansavimo galimybes bei supaprastinsime tvarkas, kad gyventojai galėtų paprasčiau įsidiegti saulės kolektorius ar saulės elektrines ant daugiabučių namų stogų ir tapti elektros energijos gamintojais.

13.    Kultūra ir sportas – tai stiprėjantys ryšiai tarp kartų, būdas nepaisant amžiaus skirtumo būti kartu ir tapti stipresne bendruomene. Darbo partija sieks, kad bendruomeninio gyvenimo ir laisvalaikio praleidimo didmiestyje ir regione skirtumai taptų minimalūs. Bendradarbiaudami su aplinkinėmis savivaldybėmis sieksime, jog savivaldybės gyventojai galėtų patogiai naudotis sporto, laisvalaikio, mokslo ar sveikatos infrastruktūros objektais. Kol savivaldybės teritorijoje reikiamos infrastruktūros nebus – stiprinsime viešojo transporto jungtis jai pasiekti gretimose savivaldybėse. Investuosime į nemokamą ir viešą aktyvaus lauko laisvalaikio praleidimo infrastruktūrą – dviračių ir pažintinius pėsčiųjų takus, sporto ir žaidimų aikšteles.

14.    Išnaudodami projektinį finansavimą ir papildomai skiriamas savivaldybės lėšas, didinsime kultūros ir sporto sektorių darbuotojų atlyginimus. Su bendruomenėmis tarsimės dėl esamos kultūros ir sporto infrastruktūros atnaujinimo ir naujos įrengimo. Kultūros, švietimo ir sporto objektai bus atverti bendruomenėms, sieksime, kad kuo daugiau jų būtų prieinami nemokamai. Kartu su bendruomenėmis ir muziejininkais sieksime išplėsti bendradarbiavimą tarp gretimų savivaldybių muziejų. Vertinsime bendrų bilietų galimybes taip skatindami turizmą. Sieksime, kad savivaldybės investicijos būtų nukreiptos į tvarios aplinkos kūrimą bendruomenėms. Plačiau išnaudosime viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektus, taip sukurdami pridėtinę vertę bendruomenėms.

Darbo partijos kandidatų į savivaldybių merus ir tarybos narius sąrašas:

1.    Alytaus miesto savivaldybė – Deividas Grigaravičius
2.    Alytaus rajono savivaldybė – Raimundas Markauskas
3.    Biržų rajono savivaldybė – Simona Bindariūtė
4.    Ignalinos rajono savivaldybė – Manfredas Žymantas
5.    Jonavos rajono savivaldybė – Vitalijus Jaroščenka
6.    Kaišiadorių rajono savivaldybė – Mindaugas Kuklierius
7.    Kalvarijos savivaldybė – Antanas Burinskas
8.    Kauno miesto savivaldybė – Marijus Velička
9.    Kauno rajono savivaldybė – Aušra Degutytė
10.    Kėdainių rajono savivaldybė – Viktoras Fiodorovas
11.    Klaipėdos miesto savivaldybė – Giedrius Bindza
12.    Klaipėdos rajono savivaldybė – Algirdas Virvičius
13.    Kretingos rajono savivaldybė – Jolita Vaickienė
14.    Kupiškio rajono savivaldybė – Albertas Audickas
15.    Lazdijų rajono savivaldybė – Jolita Bakšaitė
16.    Marijampolės savivaldybė – Vaida Giraitytė-Juškevičienė
17.    Mažeikių rajono savivaldybė – Tomas Stončius
18.    Molėtų rajono savivaldybė – Petras Čimbaras
19.    Panevėžio miesto savivaldybė – Alvidas Meištas
20.    Panevėžio rajono savivaldybė – Laura Mackevičienė
21.    Pasvalio rajono savivaldybė – Egidijus Lungė
22.    Prienų rajono savivaldybė – Gintautas Sodaitis
23.    Radviliškio rajono savivaldybė – Zita Žvikienė
24.    Raseinių rajono savivaldybė – Vaidas Kuzmarskis
25.    Skuodo rajono savivaldybė – Daiva Jonušienė
26.    Šalčininkų rajono savivaldybė – Alicija Ščerbaitė
27.    Šiaulių miesto savivaldybė – Danguolė Martinkienė
28.    Šiaulių rajono savivaldybė – Ingrida Venciuvienė
29.    Šilalės rajono savivaldybė – Pranas Jurkaitis
30.    Šilutės rajono savivaldybė – Vaida Pocė
31.    Švenčionių rajono savivaldybė – Gintaras Steponėnas
32.    Telšių rajono savivaldybė – Valentinas Bukauskas
33.    Trakų rajono savivaldybė – Gelena Drungilienė
34.    Ukmergės rajono savivaldybė – Rolandas Janickas
35.    Varėnos rajono savivaldybė – Remigijus Bugailiškis
36.    Vilniaus miesto savivaldybė – Ieva Kačinskaitė-Urbonienė (www.vilnius.darbopartija.lt)
37.    Vilniaus rajono savivaldybė – Diana Mažulė
38.    Zarasų rajono savivaldybė – Rimvydas Podolskis