Programa 2015

DIDELI DARBAI PRASIDEDA NUO MAŽŲ

Darbo partija per daugiau kaip dešimtmetį progresyvių idėjų bei nuolatinio bendravimo su įvairių socialinių sluoksnių, profesijų ir išsilavinimo žmonėmis, verslo struktūromis ir visuomeninėmis organizacijomis dėka tapo rimta ir patikima politine jėga. Šiandien mes – didžiausia politinė jėga Lietuvoje, vienijanti daugiau kaip 21 tūkstantį narių. 

Toks Lietuvos gyventojų pasitikėjimas kartu yra ir didžiulė atsakomybė, kurią esame pasiruošę priimti. Kartu tai – žmonių lūkesčiai, kuriuos privalome įgyvendinti bei išpildyti. Darbo partija gali tai padaryti – ir padarys. 

Darbo partija savivaldybių tarybų rinkimams subūrė itin profesionalią, laiko patikrintą bei užgrūdintą komandą. Tai įvairios gyvenimiškos patirties,  profesijų ir amžiaus, išsilavinę, veržlūs ir ambicingi žmonės, išmanantys savivaldybių problemas. Dirbę ar iki šiol dirbantys įvairiose savivaldybių valdymo grandyse, jie yra sukaupę didžiulę darbo patirtį ir žino, kaip pagerinti savivaldybės teritorijoje gyvenančių žmonių gyvenimą, užtikrinti jų poreikius, išspręsti kiekvienam gyventojui ir visai savivaldybės bendruomenei  svarbius klausimus. 

Mes priimsime sąžiningus, teisingus sprendimus, apginančius kiekvienos savivaldybės gyventojų interesus, sieksime savivaldos galių išplėtimo ir savivaldybių tarnautojų atsakomybės didinimo.  Mes – už sąžiningą verslą ir vartotojus, naujų darbo vietų kūrimą, socialinio  pažeidžiamumo, atskirties mažinimą, lygias galimybes. 

Darbo partija – politinė jėga, kuri yra arčiausiai žmogaus, kuri visuomet išklausys jo pastabas ir pasiūlymus bei sieks pateisinti ir įgyvendinti jo lūkesčius. Priimdami sprendimus visada atsižvelgsime į bendruomenės nuomonę, siūlymus, poziciją. Vykdysime konstruktyvią ir argumentuotą diskusiją su gyventojais bei organizacijomis. Sudarysime sąlygas savivaldybės gyvenime kuo aktyviau dalyvauti kiekvienam to pageidaujančiam gyventojui. Skatinsime iniciatyvius, patyrusius, išsilavinusius žmones, ypač  jaunimą, įsijungti į bendruomenių, seniūnaitijų, visuomeninių organizacijų veiklą, juos remsime. Jūsų aktyvumas ir pilietiškumas padės savivaldai įveikti visus sunkumus ir spręsti  įsisenėjusias problemas, tokias kaip nedarbas, emigracija. 

Mūsų siekis – kad kiekvienoje  savivaldybėje  būtų gera ir saugu gyventi, mokytis, dirbti, kad visi vaikai galėtų lankyti darželį, mokyklą, kad po pamokų  pagal pomėgius turėtų kur leisti laisvalaikį,  tobulėti,  jaunimas – turėti darbą, siekti karjeros, darbingi žmonės – dirbti, o vieniši ir pasiligoję – būtų  prižiūrimi ir slaugomi. Mes puoselėsime ir išsaugosime švarią aplinką, mes sieksime, kad jauni žmonės iš regionų ne veržtųsi į sostinę ar kitus didžiuosius Lietuvos miestus, o grįžtų į gimtuosius kraštus kurti ir dirbti, čia augintų bei auklėtų savo vaikus. 

Mes esame pasirengę bendradarbiauti su visomis politinėmis jėgomis, jeigu jų programinės nuostatos ir noras sąžiningai dirbti gyventojų gerovei sutaps su Darbo partijos programa.

SAVIVALDA

Vietos savivalda – demokratinės valstybės raidos pagrindas. Todėl mes didinsime savivaldybių atsakomybę ir atskaitomybę, taip pat savivaldybių tarybų narių asmeninę atsakomybę prieš rinkėjus. To sieksime šiais būdais:

- plėsime savivaldybės atsakomybę sveikatos, socialinės apsaugos, švietimo, kultūros, viešosios tvarkos palaikymo ir kitose srityse, susijusiose  su savivaldybės gyventojų  poreikių tenkinimu;

- aktyviai ir plačiai įtrauksime gyventojus į savivaldybės biudžeto svarstymą. Sieksime, kad savivaldybei būtų suteikta daugiau finansinio savarankiškumo ir nepriklausomumo, o jos biudžeto formavimo ir mokesčių sistema būtų tvarkoma  taip, kad biudžetas tiesiogiai priklausytų  nuo sėkmingos ir efektyvios  ūkio subjektų, savivaldybės įmonių veiklos, nuo savivaldybės teritorijoje plėtojamo verslo, naujų darbo vietų kūrimo;

- įpareigosime savivaldybes bei joms pavaldžias institucijas privaloma tvarka teikti informaciją viešosios informacijos rengėjams apie savivaldybės ir ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimą bei kitus aktualius, savivaldą ir bendruomenę liečiančius klausimus;

- kuo daugiau savivaldybės ir jos įmonių viešųjų paslaugų  perkelsime į elektroninę  terpę. Skatinsime kuo daugiau viešųjų paslaugų teikti elektroniniu būdu. Diegsime informacines sistemas mokyklose, darželiuose, poliklinikose;

- sieksime visų gyventojų dalyvavimo tvarkant savivaldos reikalus, sprendžiant įvairias politines, ekonomines, socialines ir kultūrines problemas. Rengsime gyventojų apklausas, kurių dėka sužinosime gyventojų nuomonę įvairiais klausimais ir jiems aktualias problemas, gautą informaciją analizuosime ir problemas operatyviai spręsime;

- svarbiausius savivaldybės rengiamus teisės aktus, ypač dėl naujų mokesčių ar naujų tvarkų įvedimo, svarstysime viešai, taip geriau nustatydami jų poveikį bendruomenei, gyventojams;

- pertvarkysime ir tobulinsime savivaldybės įstaigų tinklą, kad būtų efektyviai naudojamos savivaldybės biudžeto lėšos, užtikrinamas  efektyvesnis  įstaigų bendradarbiavimas, bendrų veiksmų koordinavimas, administracinių ir kitų paslaugų teikimas savivaldybės gyventojams;

- stiprinsime ryšius su savivaldybei svarbiomis institucijomis, visuomeninėmis grupėmis ir organizacijomis, žiniasklaida;

- įpareigosime savivaldybės tarnautojus mandagiai ir pagarbiai elgtis su visais į savivaldybę ateinančiais gyventojais bei dėti visas pastangas, kad jų prašymai būtų įgyvendinti ir patenkinti. Netoleruosime biurokratizmo, atsiprašinėjimų, vilkinimo ir panašių veiksmų. Tuo užsiimantys savivaldos institucijų atstovai bus nedelsiant baudžiami, įskaitant ir atleidimą už užimamų pareigų;

- atsisakysime nebūtinų ir nereikalingų savivaldos institucijų remonto darbų, plėtros planų, mažinsime jose dirbančių asmenų skaičių, naikinsime „popierinius“ etatus, besidubliuojančias funkcijas;

- mažinsime tiek visuomenei, tiek verslui reikalingų gauti leidimų, pažymų ir analogiškų dokumentų skaičių. Jų gavimo našta bus perkelta ne ant žmonių, o ant savivaldos institucijų pečių;

- kiekvienoje savivaldybėje parengsime šiuolaikines, ne nerealiomis svajonėmis, o praktiniais veiksmais grįstas užsienio investicijų pritraukimo programas;

- ypatingą dėmesį skirsime miestų ir rajonų, gyvenviečių bei miestelių kelių tvarkymui, gatvių asfaltavimui.

KOVA SU KORUPCIJA

Korupcija trukdo pritraukti investicijas, kenkia demokratijai, griauna pasitikėjimą viešojo administravimo institucijomis ir vietos valdžia. Todėl kovai su šiuo reiškiniu skirsime išskirtinį dėmesį. Su korupcija kovosime šiomis priemonėmis:

- užtikrinsime, kad visa informacija apie biudžeto lėšomis vykdomus savivaldybės projektus bei  priimamus sprendimus būtų prieinama viešai;

- diegsime savivaldybės tarnautojų motyvacinę karjeros sistemą, pagrįstą kvalifikacijos kėlimu, materialiniu ir moraliniu skatinimu už gerą darbą;

- priskirsime taikomųjų teisės aktų (licencijų, leidimų, kvotų ir pan.) priėmimo ir tais aktais nustatomos tvarkos kontrolės funkcijas skirtingiems subjektams ar jų padaliniams;

- užtikrinsime priimamų sprendimų apskundimo galimybę;

- teiksime gyventojams informaciją apie viešųjų pirkimų sutarčių vykdymą ir šių sutarčių pataisas;

- teiksime informaciją apie korupcijos žalą bendruomenei ir savivaldybei visuomenės informavimo, švietimo ir sveikatos priežiūros srityse. Bendradarbiausime su žiniasklaida ir visuomene, atskleisdami korupcijos atvejus ir pranešdami apie piktnaudžiavimą pareigomis; 

- supaprastinsime mokesčių mokėjimą, apskaitą ir atsiskaitomybę, nustatysime aiškius, visiems žinomus mokestinių prievolių savivaldybės biudžetui atidėjimo ir mokesčių lengvatų kriterijus;

- įpareigosime savivaldybės institucijas ir įstaigas viešojo administravimo srityje tiksliai ir skrupulingai laikytis nustatytų norminių aktų rengimo ir priėmimo procedūrų tvarkos, užtikrinsime efektyvesnę savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklą.

BENDRUOMENĖS

Vietos bendruomenės ir seniūnijos vis dar nepakankamai atstovauja vietos gyventojų poreikiams ir interesams. Kovodami su tuo, mes aktyvinsime bendruomenių veiklą ir jas stiprinsime, didinsime seniūnijų galias ir plėsime jų funkcijas. To sieksime šiais būdais:

- sukursime fondą arba viešąją įmonę, kuriai bendruomenių gyventojai galės pervesti savo 2% gyventojų pajamų mokesčio bendruomenėse susiklosčiusioms problemoms spręsti ar bendruomenių poreikiams patenkinti;

- sukursime bendruomenių gyventojų socialinių problemų registravimo elektroninėje erdvėje sistemą, jų analizę ir sprendimų ieškojimą patikėdami vietos bendruomenių taryboms;

- skatinsime bendruomenių plėtrą, sieksime, kad jos taptų formaliu valdžios institucijų partneriu. Suteiksime bendruomenėms konkrečią finansinę paramą, įtvirtintą savivaldybės biudžete, taip pat  konsultacinę paramą rengiant projektus; 

- vietos bendruomenes ir nevyriausybines organizacijas aktyviau įtrauksime į seniūnaitijų veiklą; 

- skatinsime šeimų, švietimo, kultūros, sporto įstaigų, visuomeninių organizacijų ir vietos bendruomenių bendradarbiavimą, aktyviau jas įtraukiant į bendruomenės ir seniūnaitijos projektų,  programų, renginių vykdymą;

- seniūnams suteiksime teisę ir finansines sąlygas tiesiogiai spręsti žemesnio lygmens vietos bendruomenių problemas. Stiprinsime seniūnijų finansinį savarankiškumą, kad jos galėtų efektyviau atlikti savo funkcijas ir bendruomenės stiprėtų;

- įteisinsime seniūnų atskaitomybę gyventojams, taip suteikdami jiems daugiau galimybių dalyvauti vietos valdymo procese;

- sieksime, kad iš savivaldybės biudžeto lėšų būtų formuojami seniūnijų biudžetai joms priskirtoms funkcijoms atlikti. Sieksime, kad seniūnijai patvirtintos lėšos būtų skirstomos  tik bendru seniūno, seniūnaičio ir bendruomenės pirmininko sutarimu, atsižvelgiant į svarbiausius bendruomenės poreikius.

FINANSAI

Savivaldybių gyventojai dažnai tampa politikų savanaudiškų stambių projektų įkaitais. Mes turime politinės valios ir žinome, kaip demokratiškai ir teisingai valdyti savivaldybių finansus. Savivaldybių finansus tvarkysime taip: 

- pirmenybę teiksime darbo vietų palaikymui ir gyvybinėms gyventojų reikmėms. Prioritetinėmis vietos biudžeto išlaidų sritimis laikysime socialinę paramą, švietimą ir kultūrą, komunalinių paslaugų plėtrą, gatvių ir kiemų tvarkymą. Nepasikliausime vien Vyriausybės politika – atsakingus sprendimus priimsime patys;

- savivaldybės taryboje dėl svarbių sprendimų tarsimės su bendruomene. Sudarysime sąlygas gyventojams tiesiogiai dalyvauti rengiant sprendimų projektus, rengsime nuomonių apklausas, patariamuosius susirinkimus ir viešą peticijų nagrinėjimą. Griežtai reikalausime, jog profesionali gyventojų nuomonės analizė taptų privaloma sprendimų priėmimo dalimi;

- savivaldybėse kursime pramonės parkus su pilnai įrengtomis patalpomis smulkiam verslui, plėtosime vietos gamybinę infrastruktūrą ir specialias teritorijas potencialiems investuotojams, diegsime vietines smulkaus verslo rėmimo programas, sieksime mažesnių mokesčių už verslo liudijimus ir žemę;

- dalį biudžeto lėšų skirsime vietos ūkio plėtrai, pirmenybę teikdami perspektyviems darbo vietų kūrimo projektams;

- sumažinsime išpūstas šilumos ir kitų komunalinių paslaugų kainas. Taryboje inicijuosime sprendimus, kurie įpareigotų šilumos energijos gamybai naudoti pigesnį vietinių ir atsinaujinančių išteklių kurą, kursime investicinius projektus, kurie į šį gyvybiškai svarbų sektorių įneštų konkurencijos ir taip atpigintų nepamatuotai dideles šilumos ir kitų patarnavimų kainas;

- skaidriau ir racionaliau naudosime vietos biudžetą. Reikalausime taupyti biudžeto pinigus ir skaidrinti viešųjų pirkimų konkursus, atsisakyti abejotinos vertės pompastiškų projektų, atitraukiančių lėšas nuo vietos gyventojams gyvybiškai svarbių reikmių ir didinančių įsiskolinimus;

- inicijuosime visuomenines komisijas, kurios vertintų savivaldos projektus ir biudžeto lėšų skirstymą;

- išnaudosime palankų metą nupirkti daugiau socialinių būstų, nes tai vienas iš geriausių būdų paremti nepasiturinčią šeimą, ypač auginančią vaikus. Įpareigosime savo partijos narius savivaldybių tarybose balsuoti už socialinių būstų plėtros programą, tam panaudojant ne tik vietinių biudžetų, bet ir suinteresuotų investuotojų lėšas. Taip ne tik padėsime tūkstančiams vargstančių šeimų, bet ir išjudinsime apmirusį statybų sektorių bei atkursime dešimtis tūkstančių darbo vietų;

- sieksime kuo didesnio seniūnijų ūkinio ir finansinio savarankiškumo, kad seniūnai ir seniūnijos geriau tarnautų bendruomenėms, o seniūnais skirsime bendruomenių pasitikėjimą turinčius žmones. Skirsime seniūnijoms atskirus biudžetus, kurie sustiprintų  seniūnų savarankiškumą ir padėtų taupiau bei efektyviau naudoti lėšas kasdieninėms vietinėms reikmėms.

VERSLAS

Smulkus ir vidutinis verslas turi esminį poveikį savivaldybės ūkiui ir gerovei ir yra vienas iš pagrindinių ekonomikos augimo veiksnių. Todėl aktyviai, nuosekliai ir svariai remsime verslą, kuriantį  naujus gaminius, paslaugas ir naujas darbo vietas. Tai darysime šiais būdais:

- sieksime, kad savivaldos institucijos priimtų kuo palankesnius sprendimus smulkaus ir vidutinio verslo skatinimui ir plėtrai (pavyzdžiui, atleistų tokį verslą nuo dalies vietinių rinkliavų, kaip mokesčio už automobilių stovėjimą). Savivaldybėse steigsime smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo fondus, kurie padės plėtoti smulkų ir vidutinį verslą, sukurti daugiau darbo vietų ir spręs bedarbystės problemas;

- vykdysime aktyvią užimtumo politiką, kad kiekvienas norintis ir galintis dirbti  gyventojas  galėtų įgyti reikalingus gebėjimus, profesinius įgūdžius ir rasti, kur juos pritaikyti. Skatinsime suaugusiųjų tęstinį mokymą ir perkvalifikavimą, atsižvelgiant į darbo rinkos poreikius. Pasitelkdami Europos Sąjungos paramą vykdysime nedarbo mažinimo programą;

- verslo subjektams užtikrinsime išsamios informacijos apie verslo finansavimą ir paramą bei galimybes dalyvauti  smulkaus ir vidutinio verslo  skatinimo programose prieinamumą;

- prisidėsime prie pradedantiems verslininkams skirtų leidinių rengimo, išleidimo bei nemokamo platinimo. Šie leidiniai informuos, kaip pradėti ir organizuoti savo verslą, kokius mokesčius mokėti, kokiomis mokesčių lengvatomis galima pasinaudoti, kaip rasti tinkamas patalpas, taip pat suteiks naudingų kontaktų;

- skirsime finansinę paramą įmonėms, kurios ketina kurti, plėtoti ir siūlyti rinkai naujus inovatyvius arba pagerintus gaminius, paslaugas ir technologijas;

- skatinsime verslo ir mokslo bendradarbiavimą, remsime naujų, inovacinių įmonių ir verslo inkubatorių steigimąsi, aukštos kvalifikacijos  mokslininkų pritraukimą;

- kursime pramonei ir verslui patrauklią infrastruktūrą, įgyvendinsime aplinkosaugines priemones, užtikrinančias darnią verslo plėtrą;

- įgyvendinsime  jaunimo verslumo programas, sudarančias galimybes užsiimti individualia veikla bei didinančias aktyvios ir socialiai atsakingos visuomenės dalies augimą;

- įgyvendinsime žmonių su negalia integraciją į visuomenę, sudarydami jiems lengvatines sąlygas kurti savo verslą, kelti kvalifikaciją bei persikvalifikuoti, siekti  karjeros ir sėkmingai konkuruoti darbo rinkoje;

- sudarysime sąlygas aktyvesniam profesinių mokyklų, kolegijų, mokymo centrų ir verslo atstovų  bendradarbiavimui tobulinant  ir rengiant naujas mokymo programas, tenkinančias  kintančius verslo ir darbo rinkos poreikius;

- sieksime, kad verslas, sukuriantis tam tikrą darbo vietų skaičių bei sumokantis atitinkamą mokesčių kiekį į biudžetą, būtų atleidžiamas nuo dalies mokesčių.

JAUNIMAS

Mūsų ateitis priklauso nuo jaunimo. Todėl svariai ir iš esmės prisidėsime prie brandaus, kūrybingo ir atsakingo jaunimo ugdymo.  Sieksime sudaryti jaunimui sąlygas mokytis, įgyti specialybę, greičiau integruotis į bendruomenę ir darbo rinką,  ugdysime jaunimo pilietiškumą, skatinsime jaunimo dalyvavimą  savivaldoje bei stabdysime jaunų žmonių emigraciją. Tai darysime šiomis priemonėmis:

- kartu su jaunimo organizacijomis ir visais, dirbančiais bei norinčiais dirbti su jaunimu, rengsime jaunimo galimybių plėtros programas;

- užtikrinsime, kad savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorius bendradarbiautų su jaunimo organizacijomis, organizuosime joms informatyvius mokymus, supaprastinsime projektų finansinės dalies teikimą;

- užtikrinsime kokybiškų profesinio orientavimo ir konsultavimo paslaugų jaunimui teikimą bei nemokamas psichologines konsultacijas;

- suteiksime jaunimui daugiau galimybių pasinaudoti įvairiomis programomis ir įtrauksime jaunimą į savanorišką veiklą, ypač socialinėje, aplinkosaugos,  sporto, meno ir kitose srityse;

- ugdysime jaunimo verslumą, sieksime, kad kuo daugiau  jaunų žmonių turėtų sąlygas pradėti ir plėtoti verslą. Remsime jaunimo verslo dienas, geriausius jaunimo verslo planus, skatinsime geriausių jaunimo verslo idėjų finansavimą ir įgyvendinimą, inicijuosime tokiai paramai teikti būtinus teisės aktus;

- rengdami savivaldybių biudžetus pagal galimybes numatysime daugiau asignavimų programoms ir priemonėms, kurias įgyvendinant dalyvauja jaunimo ar su jaunimu dirbančios organizacijos;

- finansuosime jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų projektus, teikiančius  įvairias socialines paslaugas ir sudarančius vaikams bei jaunimui galimybę kokybiškai leisti laisvalaikį;

- skatinsime jaunimo kūrybiškumo sklaidą, įvairių jaunimo centrų kūrimąsi. Tokius centrus remsime metodiškai, teikdami teisinę, esant galimybei ir finansinę paramą. Skatinsime jaunimo organizacijų kūrimąsi ir veiklą, stiprinsime jų sąveiką su vietos savivalda bei bendruomenėmis, sudarysime galimybes reikšti savo nuomonę svarbiais klausimais.

ŠVIETIMAS

Švietimo sistema savivaldybėje turi padėti gyventojams įgyti reikalingų žinių, įgūdžių, kuriuos jie sėkmingai pritaikytų gyvenime siekiant karjeros. Mūsų tikslas – sukurti kokybišką, visiems prieinamą  ir tęstinę švietimo sistemą. To sieksime šiais būdais:

- užtikrinsime visiems galimybę pasirinkti mokyklą ir mokymosi programą pagal gebėjimus, polinkius ir profesinės karjeros poreikius;

- kursime ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo įstaigų tinklą, užtikrinantį ugdymo kokybę, efektyvumą ir prieinamumą;

- užtikrinsime tolygų visų tipų mokyklų išsidėstymą savivaldybėje;

- rasime galimybes išlaikyti mokyklas, turinčias ilgametes mokymo tradicijas ir gerus pasiekimus specializuotose ugdymo srityse (muzikos, menų, sporto, etnokultūros, klasikinių kalbų ir pan.). Pertvarkydami mokyklų tinklą sieksime ne tik taupyti lėšas, bet ir racionaliai jas panaudoti, pirmiausia atsižvelgiant į mokyklos bendruomenės ir aplinkinių gyventojų poreikius;

- kursime saugią mokyklą ir mokyklos aplinką, kovosime su vaikų fiziniu ir emociniu žeminimu. Tam, kad užtikrintume mokyklų saugumą, skatinsime viešosios saugos būrių steigimąsi, aptversime ir  apšviesime mokyklų  teritorijas, pagal galimybę įrengsime vaizdo kameras;

- sieksime, kad mokyklose būtų įdiegtos sistemos, fiksuojančios moksleivių lankomumą ir užtikrinančios jų saugumą. Siūlysime, kad moksleiviams būtų išduodamos skaitmeninės kortelės, kurias moksleiviai įeidami į mokyklą nuskanuotų, taip patvirtindami atvykimą, ir dar kartą nuskanuotų išeidami. Tėvai ar globėjai tai galės stebėti informacinėse sistemose;

- sieksime pagal galimybes didinti savivaldybės investicijas užtikrinant bendrojo ugdymo mokyklų renovavimą, aprūpinimą šiuolaikinėmis mokymo priemonėmis. Visus sprendimus dėl mokyklų renovavimo, sporto infrastruktūros atnaujinimo ir naujai įrengiamų sporto aikštelių išdėstymo savivaldybės teritorijoje derinsime su gyventojais;

- sudarysime visiems mokiniams galimybę pagal pomėgius lankyti neformalaus ugdymo užsiėmimus, kuri jie galės ugdyti ir tobulinti savo talentus, gebėjimus ir įgūdžius, kultūringai praleisti laisvalaikį, sveikai gyventi, sportuoti;

- plėsime valstybinių ir skatinsime privačių ikimokyklinio ugdymo įstaigų tinklo plėtrą miesto mikrorajonuose ar mažesniuose miesteliuose, pritaikant ir modernizuojant nebenaudojamų mokyklų, kitų pastatų patalpas. Taip tėvams sudarysime palankias sąlygas tėvams derinti darbą ir vaikų priežiūrą;

- individualizuosime neįgaliųjų ir vaikų, turinčių specialius poreikius, ugdymo programas, papildomai jiems teiksime logopedų, specialiųjų pedagogų, psichologų, mokytojų padėjėjų pagalbą. Taip sudarysime sąlygas jų integracijai į visuomenę.

APLINKA

Mes pasisakome už gražią, švarią, saugią aplinką, šiltą ir komfortišką būstą, kuriame būtų gera gyventi kiekvienam šeimos nariui. Tačiau šiuo metu vykdomos daugiabučių modernizavimo programos skaičiai ir mastai yra nepatenkinami. Šią programą taisysime ir gražią, švarią bei saugią aplinką savivaldybėse kursime tokiais būdais:

- sieksime, kad renovacija būtų vykdoma ne tik valstybės, bet ir savivaldybių lėšomis. Tai leis sumai, kuria prie renovacijos turės prisidėti gyventojai, ženkliai sumažėti, todėl renovacija taps kur kas patrauklesne;

- skatinsime bendrijas aktyviau dalyvauti būsto atnaujinimo programoje ir taip užtikrinti, kad būtų atnaujinta kuo daugiau daugiabučių gyvenamųjų namų, kad namo  renovacijos darbai būtų atliekami kokybiškai;

- pasieksime, kad būsto renovavimo ir modernizavimo programa būtų socialiai atsakinga. Mažas pajamas gaunančioms šeimoms suteiksime finansines lengvatas, o vienišiems ir mažas pensijas gaunantiems asmenims kompensuosime visą išlaidų sumą;

- renovaciją skatinsime ir kitais būdais – teiksime gyventojams informaciją, juos teisiškai konsultuosime,  nemokamai padėsime rengti reikalingus namo renovacijai dokumentus,  skatinsime gyvenamųjų namų bendrijų steigimąsi, optimizuosime dokumentų norintiems imtis modernizavimo pateikimo tvarką ir laiką;

- modernizuodami daugiabučius gyvenamuosius namus plačiau taikysime alternatyvius energijos  šaltinius;

- mažinsime viešojo transporto įkainius. Taip gyventojai bus skatinami naudotis viešuoju transportu ir mažės spūstys keliuose;

- sutvarkysime paplūdimius, kad jie atitiktų ES standartus;

- stabdysime komunalinių paslaugų kainų augimą. Atidžiai stebėsime šias paslaugas teikiančių įmonių veiklą, fiksuosime ir bausime už pasitaikančius pažeidimus, ypač griežtai bus baudžiama už piktnaudžiavimą;

- tvarkysime daugiabučių aplinką, įrengsime šiuolaikiškas vaikų žaidimo aikšteles. Rūpinsimės daugiabučių gyvenamųjų namų kiemų sutvarkymu, asfaltavimu, spręsime automobilių statymo daugiabučių gyvenamųjų namų  kiemuose problemas;

- pasirūpinsime efektyviu ir racionaliu gatvių apšvietimu, jų  taisymu, asfaltavimu,  šaligatvių tvarkymu ir atnaujinimu bei priežiūra;

- skatinsime  gyventojus daugiau naudotis  visuomeniniu transportu. Tai darydami optimizuosime maršrutus, atnaujinsime  autobusų, troleibusų parkus naujomis ekologiškomis ir neįgaliesiems pritaikytomis transporto priemonėmis;

- gerinsime autobusų, troleibusų ir taksi paslaugų kokybę. Sieksime, kad šios paslaugos būtų teikiamos už sąžiningą ir aiškiai paskaičiuotą kainą;

- populiarinsime dviračius ir kitas susisiekimo priemones;

- kursime racionalią atliekų tvarkymo sistemą, tenkinančią savivaldybės gyventojų  poreikius. Siekdami išsaugoti švarią aplinką, efektyviau naudosime Europos Sąjungos skiriamas lėšas. Sieksime, kad didžioji dalis surenkamų komunalinių atliekų būtų panaudojamos;

- skatinsime aktyvesnį vietos bendruomenių įsitraukimą į aplinkosauginę veiklą, ugdysime ekologiško vartotojų elgesio įgūdžius, stiprinsime atsakomybės už aplinkos būklę jausmą;

- užtikrinsime geriamo vandens kokybę, mažinsime oro taršą ir triukšmą, užtikrinsime kokybiškesnį nuotekų valymą;

- ypatingą dėmesį skirsime parkų ir kitų žaliųjų zonų tvarkymui. Sieksime, kad parkai taptų šeimų, auginančių vaikus, bendruomenių, gyventojų ir svečių poilsio zonomis;

- kovosime su biurokratizmu, galimos korupcijos apraiškomis išduodant leidimus statyboms, griežtinsime kontrolę, numatysime griežtesnę atsakomybę valstybės tarnautojams ir pareigūnams už netinkamai atliekamas pareigas.

SVEIKATOS APSAUGA

Sveikata – ekonomikos, produktyvumo ir gerovės prielaida. Mes už tai, kad sveikatos sistema turi būti skaidresnė ir aiškesnė. To sieksime šiais būdais:

- teiksime platesnę informaciją gyventojams apie sveikatos priežiūros įstaigų teikiamas paslaugas;

- skatinsime sveikos gyvensenos principus, ankstyvą ligų diagnostiką ir profilaktiką. Remsime atsakingus gyventojus, siekiančius išsaugoti ir stiprinti sveikatą, ypatingą dėmesį skirsime vaikų ir jaunosios kartos sveikatai;

- sudarysime prieinamas sąlygas visiems šalies gyventojams laisvalaikio metu būti fiziškai aktyviems, nepriklausomai nuo gyvenamosios vietos, pajamų ir socialinio statuso. Skatinsime gyventojų iniciatyvas organizuojant fizinio aktyvumo veiklas bei teikiant sporto paslaugas;

- sveikos gyvensenos ugdymą diegsime nuo vaikystės per ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo programas;

- didinsime savivaldybių atsakomybę už gyventojų sveikatos stiprinimą ir ugdymo veiklą, skirdami adekvatų finansavimą, plėtodami visuomenės sveikatos biurų tinklą; 

- siekdami mažinti sergamumą ir mirtingumą nuo neinfekcinių ligų, vykdysime ir tinkamai kontroliuosime prevencines programas, skirsime didelį dėmesį ankstyvai ligų diagnostikai ir profilaktikai;

- gerinsime sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, tobulinsime pacientų aptarnavimo kultūrą, ypatingą dėmesį skirsime efektyviam aptarnavimo kokybės valdymui;

- plėtosime specializuotas ambulatorines paslaugas: dienos stacionarą, dienos chirurgiją, ambulatorinę reabilitaciją, psichosocialinę bei psichologinę pagalbą;

- užtikrinsime kokybišką antrinio asmens sveikatos priežiūros lygio paslaugų prieinamumą;

- išgyvendinsime paplitusią praktiką, kai pacientas privalo papildomai pirkti gydymo priemonių ar vaistų, tobulinsime sveikatos paslaugų apmokėjimo tvarką, sudarydami sąlygas dalyvauti tiek valstybinėms, tiek ir privačioms gydymo įstaigoms;

- sieksime mokyklose finansuoti odontologijos kabinetus;

- plėtosime ambulatorines ir stacionarines slaugos paslaugas bei  jų teikimą namuose. Suteiksime visuomenei pagalbą ir žinias apie pagyvenusių žmonių sveikatos specifiką, skatinsime nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių savanorystės procesus sveikatinimo, gerontologinių paslaugų, paliatyvios pagalbos teikimo srityse;

- sudarysime specialią programą pagyvenusių žmonių sveikatai stiprinti ir gyvenimo kokybei gerinti. Plėsime bendruomenių slaugos ir ilgalaikės globos namų tinklą. Siūlysime sujungti globą su slauga, steigti naujas valstybines ilgalaikės stacionarios globos įstaigas su slaugos ligoninės funkcijomis, atsižvelgiant į ilgalaikio gyvenimo komforto poreikius, gerinant maisto kokybę;

-iš esmės keisime požiūrį į sveikatos sistemą, atkursime pasitikėjimą bei darnius, abipuse pagarba pagrįstus, santykius;

- sudarysime vienodas sąlygas privačių ir valstybinių sveikatos priežiūros įstaigų veiklai;

- skatinsime ambulatorinių diagnostikos centrų steigimą, pirminės sveikatos priežiūros tinklo plėtrą;

- užtikrinsime reguliarų gydytojų ir slaugytojų organizacijų atstovavimą, sprendžiant sveikatos klausimus, tariantis dėl sveikatos sistemos tobulinimo bei rengiant ir įgyvendinant sveikatos paslaugų teikimo standartus;

- sieksime kuo greitesnių ir efektyvesnių greitosios medicinos pagalbos tarnybos paslaugų, keldami darbuotojų kvalifikaciją, užtikrindami tinkamą specialistų poreikį, aprūpindami šiuolaikinėmis darbo  priemonėmis. Ypatingą dėmesį skirsime kaimo vietovėms;

- tobulinsime gydymo įstaigų vadybą, užtikrindami jų vadovų rotaciją;

- valstybės ir savivaldybių institucijų lėšomis įgyvendinsime moksliškai pagrįstas efektyvias žalingų įpročių prevencijos programas. Imsimės prevencinio darbo su vaikais ir jaunimu, kad jie nepradėtų vartoti narkotikų, įgytų sveikos gyvensenos įgūdžius;

- stiprinsime visuomenės psichikos sveikatos būklę ugdydami bendruomeniškumo ir solidarumo jausmą visuomenėje, ypatingą dėmesį kreipsime į savižudybių prevenciją.

SOCIALINĖS PASLAUGOS

- Optimizuosime socialinių paslaugų sistemą, kad ji padėtų likusiam be tėvų vaikui, neįgaliajam ar jo šeimai gauti reikiamas paslaugas ir pagalbą bendruomenėje;

- optimizuosime paslaugų, teikiamų vaikui, kurio tėvai negali užtikrinti vaikui tinkamos šeimos aplinkos bei tenkinti vaiko poreikių, infrastruktūrą ir prieinamumą;

- skatinsime neformalią pagalbą šeimoms, prižiūrinčioms neįgaliuosius. Organizuosime neįgaliųjų reabilitaciją, ugdymą, padėsime jiems dalyvauti įvairiuose kultūros, sporto renginiuose, bendruomenės gyvenime;

- kelsime darbuotojų, kurie dirba su neįgaliais suaugusiaisiais asmenimis ir jų šeimomis, kompetenciją;

- identifikuosime labiausiai kenčiančius žmones, kuriems reikalinga nuolatinė pagalba. Remsime juos ir jų šeimas, teiksime konsultacijas, operatyviai spręsime visus  klausimus. Siekdami pagerinti jų padėtį, pasitelksime įvairių organizacijų, pavienių asmenų  paramą;

- užtikrinsime, kad visi vaikai nepriklausomai nuo jų socialinės padėties turėtų lygias galimybes įgyti tinkamą išsilavinimą ir kurti savo ateitį. Visokeriopai remsime nepasiturinčias šeimas ir plėsime jų galimybes. Sieksime sudaryti galimybę tokiems vaikams mokyklose maitintis bent kelis kartus per dieną, įsigyti mokymo priemones, aprangą;

- aprūpinsime našlaičius ir be tėvų globos likusius asmenis gyvenamuoju  būstu;

- atsižvelgdami į pagyvenusių, vienišų žmonių poreikius ir galimybes, sieksime kuo daugiau socialinių paslaugų teikti asmens namuose, dienos socialinės priežiūros centre, plėtoti nestacionarias paslaugas;

- kursime savivaldybės institucijas, kurios susirgus artimiesiems ar esant kitokioms priežastims, galėtų reikti laikinas sergančių ir neįgalių žmonių priežiūros ir slaugos paslaugas;

- gerinsime prastos būklės socialinių paslaugų įstaigų materialinę bazę, plėsime vaikams iš socialinės rizikos šeimų skirtus dienos centrus;

- plėsime galimybes asmenims, patyrusiems smurtą šeimose, taip pat socialinės rizikos bei socialiai remtiniems asmenims laikinai apsigyventi tam skirtose patalpose;

- įgyvendinsime aktyvią gyventojų aprūpinimo socialiniais būstais programą. Sieksime kiekvienoje savivaldybėje aprūpinti socialiniais būstais visus socialiai remtinus ir kriterijus atitinkančius gyventojus.

KULTŪRA

Savivaldybė turi užtikrinti kuo platesnį kultūros prieinamumą ir informacijos sklaidą viešojoje erdvėje, kad žmogus galėtų nuo mažens dalyvauti kultūrinėje veikloje, puoselėti savo kūrybiškumą. Taip pat būtina gerinti kultūros prieinamumą visuomenei. Iki šiol trūksta nemokamų renginių, kurie skatintų gyventojų užimtumą. Šiuos tikslus įgyvendinsime šiais būdais:

- skirsime tinkamą finansavimą kultūrai, darančiai įtaką asmenybės dvasinių vertybių formavimuisi;

- saugosime ir puoselėsime miesto, rajono kultūros tapatumą, kultūros vertybes, plėsime ir gerinsime bibliotekų, muziejų, teatrų, kultūros centrų, kultūrinių bendrijų veiklą;

- sudarysime sąlygas vietos bendruomenių meninei saviraiškai, skatinsime naujas kultūrinio gyvenimo ir žmonių bendravimo formas. Skatinsime  bendruomenių kultūrines iniciatyvas, remsime ir populiarinsime mėgėjų kūrybą, puoselėsime dainų ir šokių švenčių tradicijas;

- inicijuosime nemokamus renginius – muziejų lankymo dienas, koncertus bažnyčiose, įvairius kultūros renginius kitose viešose vietose;

- skatinsime vaikų ir jaunimo kūrybines iniciatyvas, centrų ir klubų kūrimąsi, nemokamą šių įstaigų ir organizacijų lankymą vaikams iš remtinų šeimų;

- skatindami meninės kūrybos įvairovę prioritetą teiksime turinio kokybei, remsime aukštos vertės žiniomis ir kūrybiniais gebėjimais grindžiamą meno profesionalų veiklą;

- pagal savivaldybės išgales tęsime kultūros institucijų – bibliotekų, muziejų, teatrų, kultūros centrų  modernizavimą, tam panaudodami  ir  ES struktūrinių fondų paramos lėšas.

SPORTAS

Savivaldybė turi užtikrinti, kad kiekvienam asmeniui būtų sudarytos galimybės sportuoti ir būti fiziškai aktyviam. Todėl ypatingą dėmesį skirsime infrastruktūros plėtrai, sveikatingumo projektų plėtojimui, sąlygų sveikai gyvensenai užtikrinimui, visuomenės informavimui apie sveikos gyvensenos ir sporto teikiamą naudą. Mes darysime šiuos darbus:

- kursime ir atnaujinsime sporto infrastruktūrą, kad ji  būtų tolygiai išplėtota visoje savivaldybėje,   prieinama kiekvienam gyventojui jo aplinkoje. Sudarysime tinkamas sportavimo sąlygas įvairaus amžiaus žmonėms, neįgaliesiems, mėgėjams ir didelio meistriškumo sportininkams;

- kiekviename daugiabučių namų komplekse sieksime įrengti bent po vieną vaikų žaidimo aikštelę, aprūpintą fizinį aktyvumą skatinančiais įrenginiais, plėsime rekreacinio poilsio vietų, aktyvaus poilsio aikštelių tinklą;

- sieksime, kad savivaldybės seniūnijose būtų įrengti sveikatingumo ir sporto kompleksai, tam pritaikant  nenaudojamus pastatus;

- plėsime dviračių ir pėsčiųjų takų projektavimą bei statybą, plėsime rekreacines teritorijas, pirmenybę skirdami visuomenės sveikatos interesams;

- prie visų savivaldybės įstaigų ir organizacijų stengsimės sudaryti galimybę privažiuoti dviračiu ir įrengsime dviračių laikymui skirtas zonas. Sieksime, kad kuo daugiau kelių ir gatvių turėtų dviračiams  skirtas  juostas, kad parkuose, seniūnijų centruose, poilsio zonose būtų sukurta dviračių  nuomos sistema;

- skatinsime bendruomenių fizinio aktyvumo ir užimtumo projektus bei savanorių, ypač jaunimo, veiklą sporte;

- skatinsime seniūnijų ir bendruomenių iniciatyvas organizuojant renginius, didinančius gyventojų fizinį aktyvumą, ir skleisime jų gerąją patirtį savivaldybėje;

- į aktyvią sporto veiklą įtrauksime kuo daugiau vaikų ir jaunimo. Remsime įvairių sporto šakų jaunučių, jaunių, jaunimo varžybas (pirmenybes, čempionatus, sporto žaidynes), tarptautines varžybas, taip pat sporto šventes, sveikatinamojo sporto ir kitus sporto renginius savivaldybės gyventojams;

- remsime talentingus vaikus ir jaunimą, sportininkų rinktines, rūpinsimės jų meistriškumo tobulinimu, išsaugosime ir plėsime  sportininkų rengimui skirtus sporto ugdymo centrus, mokyklas, steigsime tokių sporto centrų, mokyklų filialus atokesniuose miesteliuose, kaimuose.

SAUGUMAS

Saugus žmogus – saugi bendruomenė. Todėl mes vykdysime darbus, kurie leis užtikrinti saugumą kiekvienoje savivaldybėje:

- skatinsime teisėsaugos institucijų ir gyventojų bendradarbiavimą užtikrinant viešąją tvarką, į tai įtraukiant neuniformuotus policijos pareigūnus ir policijos rėmėjus;

- įpareigosime apleistų teritorijų ir jose esančių pastatų savininkus aptverti ir apšviesti teritoriją bei pastatus, kad eidami pro tokias vietas gyventojai jaustųsi saugiai, renovuosime požemines perėjas, jas apšviesime ir įrengsime stebėjimo kameras;

- užtikrinsime, kad savivaldybės  ir policijos  veiksmai, užtikrinant viešąją tvarką  ir visuomenės saugumą, visada būtų suderinti;

- remsime bendruomenių iniciatyvas, nukreiptas teritorijų saugumui, saugiai kaimynystei užtikrinti. Sieksime įdiegti vieningą gyvenamųjų vietovių vaizdinio stebėjimo sistemą;

- remsime ir palaikysime prevencinius projektus, įtrauksime gyventojus į prevencijos projektų įgyvendinimą jų gyvenamosiose vietose;

- finansiškai remsime viešosios tvarkos užtikrinimo bei nusikalstamumo prevencijos programas;

- remsime ir skatinsime moksleivius dalyvauti teisinių žinių konkursuose, sieksime, kad tokie konkursai vyktų kiekvienoje mokykloje;

- atsilyginsime viešojo saugumo institucijų darbuotojams už gerus darbo rezultatus, nepriekaištingą, sąžiningą ir pasiaukojamą darbą;

- sieksime pagerinti teisinę verslo aplinką, užtikrinant, kad savivaldybės  institucijos, įgyvendindamos joms priskirtas kontrolės funkcijas, prioritetą teiktų ne baudžiamųjų, bet patariamųjų priemonių naudojimui;

- užtikrinsime valstybės garantuotos teisinės pagalbos kokybę ir jos prieinamumą kuo arčiau asmens gyvenamosios vietos.