Trumpoji programa 2016

Svarbiausias Darbo partijos prioritetas – didesnės pajamos kiekvienam gyventojui! 

Sieksime 1110 Eur vidutinio darbo užmokesčio (VDU), 656 Eur minimalios mėnesinės algos (MMA), 422 Eur vidutinės pensijos, neapmokestinamųjų pajamų dydį (NPD) prilyginti MMA.

Darbo partija žino kaip ir gali visiems padidinti pajamas ir sustabdyti emigraciją:

ŪKIS

Remsime naujas gamybos ir paslaugų įmones regionuose: supaprastinsime žemės įsigijimo ir nuomos tvarką, sieksime, kad penkerius metus nereikėtų mokėti pelno mokesčio, tiek pat metų būtų teikiamos nemokamos konsultacijos;

padėsime jaunus žmones bei specialistus aprūpinti būstu – savivaldybių municipalinio būsto statybai per 4 metus skirsime apie 1 mlrd. Eur iš ES paramos ir valstybės biudžeto; 

sieksime, kad mažos įmonės, kuriose dirba ne daugiau kaip 10 žmonių, nemokėtų pelno mokesčio ir joms būtų gerinamos dalyvavimo viešuosiuose pirkimuose sąlygos, o įsikūrusioms regionuose – sudarytos palankios kreditavimo sąlygos;

užtikrinsime, kad įmonės, apmokėjusios savo darbuotojams (sveikatos, sporto, draudimo ir kt.) paslaugas, šias išlaidas galėtų įtraukti į sąnaudas;

sieksime lengvesnių kreditavimo sąlygų laikinus sunkumus patiriančioms eksportuojančioms įmonėms; 

neapmokestinsime įmonių reinvestuojamo pelno.

PINIGAI

Sieksime, kad mažiausias pajamas uždirbantys asmenys nebūtų apmokestinami gyventojų pajamų mokesčiu;

sumažinsime kasdienio vartojimo maisto produktams PVM tarifą iki 5 proc.;

sumažinsime elektros, dujų, šildymo ir vandens kainas gyventojams.SOCIALINĖ APSAUGA

Kiekvienai šeimai užtikrinsime palankią šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimo aplinką: garantuosime integralią pagalbą namuose neįgaliam, senyvo amžiaus asmeniui ir slaugomam šeimos nariui bei kompleksinę pagalbą šeimai ir vaikui bendruomenėje;

sudarysime patrauklesnes kreditų sąlygas apsirūpinant būstu jaunoms šeimoms;

kiekvienam vaikui, sulaukusiam pilnametystės skirsime vienkartinę 2000 Eur išmoką savarankiško gyvenimo pradžiai;

pagal principą  „žingsnis po žingsnio“ inicijuosime išmokos vaikui - „vaiko pinigų“ – didinimą, atsisakydami  šeimos pajamų vertinimo;

skatinsime jaunimo įsidarbinimą – pirmieji dveji darbo metai be gyventojų pajamų mokesčio ir socialinio draudimo įmokų; 

vystysime socialinių paslaugų plėtrą ir prieinamumą visiems, mažindami regioninius skirtumus; 

didinsime valstybės remiamas pajamas, atsižvelgdami į skurdo rizikos rodiklius; 

indeksuosime pensijas pagal ekonomikos augimo rodiklius;

didinsime socialinių darbuotojų darbo užmokestį.

ŽINIOS IR PAŽANGA

Užtikrinsime vaikų ankstyvojo ugdymo ir priežiūros paslaugų įstaigų tinklą, kuris tenkintų šeimos, vaiko interesus.  Kasmet po 10 proc. didinsime darželių auklėtojų atlyginimus;

aprūpinsime mokyklas naujausiomis informacinėmis technologijomis;

sieksime optimalių mokymosi krūvių mokiniams, neformalių veiklų įvairovės pagal kiekvieno gebėjimus ir poreikius bei subalansuotos mokymosi rezultatų kaupimo ir pripažinimo sistemos; 

didinsime pedagogų atlyginimus. Juos rengsime pagal regionų poreikį – skirtingus dalykus ir 

pedagogines specializacijas, rūpinsimės jų profesiniu tobulėjimu; 

sudarysime palankias sąlygas mokytis bei veiksmingiau naudotis modernia profesinių mokymo įstaigų infrastruktūra bet kurio amžiaus asmeniui;  

skatinsime kūrybiškos ir inovatyvios valstybės bei šalies ūkio plėtrai būtinų specialistų rengimą. Racionalizuosime studijų programas, jas atnaujinsime. Kuo didesniam studentų skaičiui užtikrinsime nemokamas studijas aukštosiose mokyklose, didinsime stipendijas doktorantams;

skirsime ypatingą dėmesį mokslo ir inovacijų aplinkai. Remsime fundamentinius mokslinius tyrimus, aktyvinsime mokslo ir verslo bendradarbiavimą.

KULTŪRA

Didinsime kultūros prieinamumą įvairioms visuomenės grupėms, ypač vaikų ir jaunimo dalyvavimą  kultūrinėje veikloje.

Rūpinsimės profesionalaus meno sklaida regionuose. Stiprinsime kūrybinių industrijų plėtrą ir skatinsime kūrybinį eksportą;

sutvarkysime vertingiausius kultūros paveldo objektus, pritaikydami juos visuomenės kultūrinėms, socialinėms reikmėms;

skatinsime verslo indėlį į šalies kultūrinius procesus.

SVEIKATA

Laikysime sveikatos sistemą viena iš prioritetinių valstybės politikos sričių, įgyvendindami principą „Sveikata visose politikose“ – priimsime skaidrius sprendimus, diegsime modernias technologijas greitam sveikatos ištyrimui, mažinsime vaistų kainas, trumpinsime eiles prie gydytojų kabinetų, užtikrinsime orius atlyginimus medicinos darbuotojams ir tinkamą sistemos finansavimą;

skatinsime sveiką gyvenseną, ankstyvą ligų diagnostiką ir profilaktiką, ypač vaikų ir jaunosios kartos. Didinsime sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir jų kokybę, ypač regionuose. Plėsime ambulatorines  sveikatos priežiūros  paslaugas;

įgyvendinsime efektyvias vaikų, paauglių ir jaunimo žalingų įpročių, savižudybių ir priklausomybės ligų prevencijos programas.

SPORTAS

Sudarysime mokyklose tinkamas sportavimo sąlygas – 3 sporto ugdymo pamokos per savaitę, aktyvios judriosios pertraukos. Atnaujinsime mokyklų sporto sales, aikštynus, baseinus; 

sutvarkysime vaikų žaidimo aikšteles, plėsime dviračių takų tinklą, pėsčiųjų takelius, parkuose – aikšteles, poilsio erdves, žaliąsias zonas, dviračių parkavimo vietas;

remsime jaunųjų sportininkų rengimą sporto gimnazijose, jų filialuose bei sporto centruose;

vertindami mokyklų veiklos kokybę, atsižvelgsime į mokinių sveikatą, jų fizinį aktyvumą.

GAMTA IR ŽMOGUS

Optimizuosime gyventojų ir verslo mokesčius už atliekų tvarkymą;

užtikrinsime sklandų teritorijų planavimą bei racionalią urbanizaciją;

tausosime gamtos išteklius, išsaugosime kraštovaizdį ir biologinę įvairovę.

KAIMAS, ŽEMĖS ŪKIS

sieksime, kad tiesioginės išmokos Lietuvos ūkininkams pasiektų ES valstybių narių gaunamų išmokų vidurkį;

kursime patrauklias sąlygas gyventi ir kurti verslą kaime: remsime jaunųjų ūkininkų kūrimąsi, parengsime jauniems specialistams ir šeimoms būsto įsigijimo kompensavimo tvarką, sutvarkysime kaimo kelius, sukursime patogią infrastruktūrą;

sudarysime sąlygas  smulkių ir vidutinių šeimos ūkių stiprėjimui ir plėtrai.

VALSTYBĖ

Mažėjant gyventojų skaičiui, pertvarkysime valstybės valdymo institucijas. Sumažinsime Seimo narių skaičių  iki 111, optimizuosime ministerijų,  kontrolės ir priežiūros institucijų skaičių;

sieksime realios – tvarios regionų plėtros;

stiprinsime vietos savivaldos institucijų veiklos efektyvumą bei jų sąveiką su vietos gyventojais bei bendruomenėmis. Seniūnijoms suteiksime skirtingą juridinį statusą;

sugriežtinsime valstybės tarnautojų, vadovų atsakomybę už neveiklumą, neatliktus darbus;

užtikrinsime, kad Lietuvai nereikėtų priimti pabėgėlių prieš piliečių valią;

sieksime tiesioginių seniūnų rinkimų.

TEISINGUMAS

Sieksime teisingumo, kaip pamatinės visuomenės vertybės, stiprindami jį specialiomis teisinėmis priemonėmis: teisėsaugos, specialiai sukurtų institucijų bei organizacijų veikla bei jų glaudžiu bendradarbiavimu;

sudarysime sąlygas, kad žmogui gyventi būtų saugu;

užtikrinsime policijos pareigūnų orų atlyginimą ir socialines garantijas; 

sieksime prokurorų veiklos kokybės ir jų atsakomybės ikiteisminiame tyrime;

siekdami objektyvaus teisingumo, į teismų sistemą įvesime tarėjų institutą, mažinsime teisėjų darbo krūvį, didinsime jų padėjėjų  skaičių;

vengsime nepagrįsto teisės aktų keitimo. 

PASAULIS IR LIETUVOS SAUGUMAS

Vykdysime nuoseklią ir aktyvią užsienio politiką, užtikrinančią valstybės saugumą, jos piliečių interesų gynimą, gerus ir abipuse pagarba paremtus santykius su visomis valstybėmis;

stiprinsime Lietuvos karinį pajėgumą, aktyviai veiksime NATO organizacijoje, sustiprinsime ryšius su sąjungininkais;

užtikrinsime Lietuvos energetinį saugumą, išlaikydami energetinių šaltinių importo įvairovę;

sieksime, kad Lietuvos diplomatinė tarnyba svariai prisidėtų prie esamų rinkų plėtros, naujų paieškos, geresnių konkurencinių sąlygų tarptautinėje prekyboje užtikrinimo, Lietuvos ekonominių interesų gynimo ir užsienio investicijų pritraukimo.